Dienstverband: 
Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband
Aantal uren per week: 
36
Organisatie: 
Apeldoorn
Vakgebied: 
Project-/ programmamanagement
Salarisschaal: 
14
Werk-/denkniveau: 
WO
Reageren tot: 
woensdag, 22 mei, 2019

APELDOORN
Apeldoorn is de elfde gemeente van Nederland met ruim 162.000 inwoners. Uniek aan Apeldoorn is de sociale samenhang, de vele gelukkige inwoners en het royale groene landschap. Bomen bepalen de skyline. Modern, centraal gelegen en goed bereikbaar. Aantrekkelijk om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. De gemeente Apeldoorn legt de lat hoog. De gemeentelijke organisatie heeft grote stappen gezet in het creëren van een innovatief klimaat in samenwerking met ondernemers en inwoners.

GEMEENTELIJKE ORGANISATIE
De ambtelijke organisatie van Apeldoorn kent een structuur met een Directie en elf Eenheden, waarbinnen teams opereren. Via www.apeldoorn.nl/bestuur organisatie kunt u meer lezen over de organisatie.

DE DIRECTIERAAD
De directieraad bestaat uit:

Gemeentesecretaris, de heer Theo Berben.  Naast zijn rol als algemeen directeur/gemeentesecretaris houdt hij zich bezig met het Sociaal domein.

Concerndirecteur, mevrouw Symone de Bruin met als aandachtsgebied het Fysieke en Economische domein.

Concerndirecteur, de heer Bram Wattel met als aandachtsgebied Bedrijfsvoering en Concerntaken (zoals bijvoorbeeld Smart Cities).

DE EENHEDEN
De gemeentelijke organisatie kent 11 Eenheden, te weten:

Activering en inkomen

Beheer en Onderhoud

Financiën

Informatie

Jeugd, Zorg en Welzijn

Organisatie

Projecten, Vastgoed en Grond: “de ontwikkelaars van de stad”

Publiek, Ondernemen en Wijken

Ruimtelijke Leefomgeving

Strategie en Regie

Veiligheid en Recht

De Eenheid Informatie
De eenheid Informatie verzorgt een veelzijdig pakket aan services en diensten aan de gemeentelijke organisatie en regionale partners. De Eenheid is onder andere verantwoordelijk voor informatie- en gegevensmanagement, functioneel- en technisch beheer van de systemen en IT-infrastructuur.

Toenemende digitalisering is een van de grote uitdagingen voor de Eenheid en de gemeentelijke organisatie. De Eenheid Informatie zorgt voor een integrale aanpak waarin techniek, informatie, dienstverlening, nieuwe werkvormen en digitaal vaardige medewerkers samenkomen. De Eenheid zorgt ook voor vernieuwing. De belangrijkste opgaven voor een veilige digitale transformatie zijn privacy, informatiebeveiliging en de integratie van IT-toepassingen over team- en gemeentegrenzen heen. De manager van deze Eenheid is mevrouw Wietske Sikkes.

De Eenheid Strategie en Regie
De eenheid Strategie en Regie ondersteunt de directieraad bij de uitvoering van haar taken, in het bijzonder bij de sturing op de organisatie als geheel.  Het doel is ervoor te zorgen dat de organisatie meer is dan de ‘som der delen’. De toenemende integraliteit van de opgaven van de stad, de grote financiële opgaven en de sterk gewenste samenwerking tussen overheid en marktpartijen vormen de uitdagingen van deze eenheid. De manager van deze Eenheid is mevrouw Anja de Vries.

Concern control, en daarmee de Concerncontroller, is gepositioneerd binnen deze eenheid.

DE FUNCTIE VAN CIO
In de afgelopen jaren werd de CIO rol uitgevoerd door een programmadirecteur. Met het oog op de -in complexiteit- toenemende vraag op de informatievoorziening, zowel intern als extern, en de druk op IT-resources in brede zin, is de gemeente van mening dat de rol als zelfstandige functie moet worden gepositioneerd.

Belangrijke aandachtsgebieden voor de CIO zijn het gericht adviseren over de aard en functie van samenwerkingsverbanden zowel lokaal, regionaal als nationaal, de functionele aansturing van het Informatiemanagement, het richten en versterken van de Eenheid Informatie en het adviseren van de directieraad en het college van B&W. Door te inspireren weet u stakeholders voor uw ideeën te winnen. Met uw gezaghebbende aanpak zorgt u voor een vanzelfsprekende opvolging van uw voorstellen.

De CIO wordt verantwoordelijk voor de strategische advisering en kaderstelling op het terrein van (technologische) vernieuwing, informatievoorziening en ICT. Dit doet de CIO samen met Informatiemanagers die weten wat nodig en kansrijk is in hun domein en binnen hun thematisch aandachtsgebied. Zo komt u tot advisering richting de directieraad en het college van B&W. Afstemming met de Eenheidsmanagers, de gebruikers en leveranciers hoort daar bij.

De CIO is een zelfstandige functie die vooralsnog wordt gepositioneerd binnen de Eenheid Strategie en Regie (mevrouw Anja de Vries). De CIO ontvangt een directe inhoudelijke aansturing van de Concerndirecteur met als strategisch aandachtsgebied Bedrijfsvoering en concerntaken (de heer Bram Wattel). Naast een stevige strategische advisering richting directie en het College, is de CIO o.a. verantwoordelijk voor de aansturing van het portfolioproces, een up-to-date informatiearchitectuur en thema’s uit het collegewerkprogramma op het gebied van informatievoorziening in de volle breedte.

De Informatiemanagers, CISO, ISO en Functionaris Gegevensbescherming zijn gepositioneerd binnen de Eenheid Informatie. De nieuw aan te trekken CIO heeft directe samenwerkingslijnen met deze functionarissen.

KERNTAKEN VAN DE FUNCTIE

Strategisch adviseur van het bestuur en de directieraad op het gebied van technologische vernieuwing, kwaliteit van de ICT dienstverlening en informatie voorziening, privacy en security.

Strategisch adviseur van de wethouder. Ondersteunt de wethouder bij het vervullen van zijn rol binnen het college van B&W, bij de gemeenteraad en in de regio. Dit kan niet zonder politiek bestuurlijke sensitiviteit.

Zorgt voor de ontwikkeling van een visie op vernieuwing en op informatie- en procesmanagement en zoekt bewust de verbinding met de Eenheidsmanagers en de Informatiemanagers.

U werkt samen met de stakeholders aan het op orde brengen van de basis, waarbij u het vinden van een balans tussen basis op orde en vernieuwing ziet als een uitdaging.

De informatiemanagers ondersteunt u in de strategische advisering richting de Eenheidsmanagers.

U kunt omgaan met de professionele autonomie van de professionals binnen uw vakgebied en daarbuiten en u bent in staat om de concern kritische interactie te bevorderen.

In uw rol stuurt u functioneel op kwaliteit, samenwerking, verbinding en resultaat.

Verantwoordelijk voor de strategische advisering en kaderstelling en dienstverleningsnormen op het terrein van (technologische) vernieuwing, informatievoorziening en ICT.

Draagt samen met de Eenheid Informatie zorg voor een goede en flexibele dienstverlening aan de medewerkers van de gemeente, het uitwerken van kaders, ontwikkelen van instrumenten en monitoren van kaders en instrumenten met oog voor ieders verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijk voor de externe en interne profilering binnen strategische netwerken van de gemeente.

Agendering inhoudelijk strategische ontwikkelingen directie.

Eindverantwoordelijk voor het ICT Portfolioproces en de prioriteringen daarbinnen.

Verzorgt de organisatie van capaciteit en middelen.

Verzorgt het organiseren van draagvlak voor de te nemen besluiten.

GEWENSTE COMPETENTIES, KENNIS EN ERVARING

Academisch werk- en denkniveau plus minimaal 7 jaar relevante werkervaring op WO-niveau.

Heeft ervaring in de vakgebieden Informatie Technologie (ICT) en binnen het domein Informatie Voorziening (de IV keten) en weet wat er speelt op innovatieve technologie.

Beschikt over een aantoonbaar netwerk op verschillende niveaus.

Vervult de rol van richting-gever, aanjager en verbinder; is een goede gesprekspartner voor de Eenheidsmanagers over vernieuwing met informatie en ICT passend bij de inhoudelijke opgave.

Beschikt over veranderkundige ervaring met grote ontwikkelopgaven en heeft affiniteit met de lokale overheid.

Balanceert professioneel tussen delegeren en het geven van verantwoordelijkheid en blijft daarbij op hoofdlijnen in control.

Heeft kennis van de complexe organisaties en ervaring met strategisch management.

Heeft een proactieve, doortastende houding en kan het vernieuwingsverhaal inspirerend brengen bij de directieraad en college van B&W.

Beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De gemeente Apeldoorn biedt ruime opleidingsmogelijkheden, een goede afstemming tussen werk en privé en een flexibel budget van 17,05% bovenop uw salaris. U kunt dit budget gebruiken zoals u dat zelf wilt: voor uw ontwikkeling, vakantiegeld, korting op vervoer of een ander fiscaal voordeel.

De CIO wordt marktconform gewaardeerd en verdient afhankelijk van opleiding en ervaring bij een fulltime dienstverband (36 uur per week) een salaris gebaseerd op schaal 14. Afhankelijk van uw ervaring en kennis kan een arbeidsmarktoelage worden toegekend. Het maximale primair inkomen per jaar benadert daarmee € 100.000. Uitgangspunt is -zoals gangbaar- een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

PROCEDURE
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent Management  en wordt geleid door de heer drs. Geert-Jan Poorthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de Curricula Vitae en motivatiebrieven van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de gemeente Apeldoorn.

De gemeente Apeldoorn wenst dat haar nieuwe CIO zo spoedig mogelijk aantreedt.

Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

SOLLICITEREN EN PLANNING 

Solliciteren (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op 22 mei 2019) via apeldoorn@interexcellent.nl

Op basis van een CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn

De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de gemeente Apeldoorn die beslist met wie zij wenst kennis te maken

De selectiegesprekken binnen de gemeente Apeldoorn vinden plaats op 26 juni

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Geert-Jan Poorthuis, partner InterExcellent Management Search, Baarn. Tel: 035 - 5280430, of www.interexcellent.nl en mail via apeldoorn@interexcellent.nl

EXTRA INFORMATIE
Voor meer informatie over de I-visie van de gemeente Apeldoorn zie: www.apeldoorn.nl/DATA/TER/politiek/organisatie/i_visie_210916.pdf

Met veel belangstelling zien we uit naar uw reactie!